Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały Senatu

1  2  3  4  5    
data pliki Uchwała
2.07.2020 r. 151uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym
2.07.2020 r. 155uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
2.07.2020 r. 156uch.pdf Uchwała w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu
2.07.2020 r. 154uch.pdf Uchwała w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
2.07.2020 r. 150uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
2.07.2020 r. 149uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
1.07.2020 r. 148uch.pdf Uchwała w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera
18.06.2020 r. 145uch.pdf – Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
18.06.2020 r. 84uch.pdf Uchwała o znaczeniu edukacji europejskiej
18.06.2020 r. 79uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o samorządzie gminnym
18.06.2020 r. 77uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
18.06.2020 r. 133uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
18.06.2020 r. 136uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw
18.06.2020 r. 134uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
18.06.2020 r. 132uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
18.06.2020 r. 135uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach
18.06.2020 r. 142uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19
18.06.2020 r. 143uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
18.06.2020 r. 145uch.pdf Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
18.06.2020 r. 137uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
18.06.2020 r. 131uch.pdf w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
18.06.2020 r. 130uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
4.06.2020 r. 129uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
4.06.2020 r. 127uch.pdf Uchwała wzywająca do przestrzegania zasady równości wobec prawa
4.06.2020 r. 97uch.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
4.06.2020 r. 48-72uch.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
4.06.2020 r. 125uch.pdf Uchwała w sprawie roli mediów publicznych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
4.06.2020 r. 124uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.
4.06.2020 r. 123uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.
4.06.2020 r. 122uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.
1  2  3  4  5    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito