Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Array

Komisje senackie

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

przejdź do
1  2  3    
Nr Data Porządek obrad
30 14.07.2020 r.
 1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – COM(2020) 408.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027 oraz uchylenia rozporządzenia (EU) No 282/2014 (“Program UE dla zdrowia”) – COM(2020) 405.
 3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na kryzys związany z COVID-19 – COM(2020) 223.
 4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) – COM(2020) 451.
 5. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz – COM(2020) 450.
 6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU – COM(2020) 403.
 7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności – COM(2020) 404.
 8. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2020) 215, COM(2020) 221, COM(2020) 233, COM(2020) 240, COM(2020) 257, COM(2020) 407, COM(2020) 421, COM(2020) 447, COM(2020) 452, COM(2020) 459, COM(2020) 461.
 9. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2020) 234, COM(2020) 255, COM(2020) 422.

retransmisja posiedzenia

29 14.07.2020 r.
 1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Budżet UE napędza plan odbudowy Europy – COM(2020) 442.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 – COM(2020) 441.
 3. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 – COM(2020) 443.
 4. Zmieniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej – COM(2020) 445.

retransmisja posiedzenia

28 1.07.2020 r.
 1. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat przebiegu wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku przeprowadzonych za granicą.
27 30.06.2020
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wykorzystywania przez Federację Rosyjską pandemii Covid-19 do zniesienia nałożonych na nią sankcji po agresji na Ukrainę.
   Uchwała komisji
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 76. rocznicy Sürgünlik, czyli wygnania Tatarów z Krymu.
   Uchwała komisji

retransmisja posiedzenia

26 18.06.2020 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 58), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 26)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej.

retransmisja posiedzenia

25 18.06.2020 r.

Porządek posiedzenia

 1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19.
 2. Wniosek dotyczący  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19.
 3. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2020) 197, COM(2020) 198, COM(2020) 201.
 4. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2020) 219, COM(2020) 214, COM(2020) 205, COM(2020) 199, COM(2020) 195, COM(2020) 194, COM(2020) 181, COM(2020) 157.

retransmisja posiedzenia

24 17.06.2020
 1. Informacja na temat Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. 2020 poz. 1014).

retransmisja posiedzenia

23 2.06.2020 r.
 1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejski Zielony Ład – COM(2019) 640.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) – COM(2020) 080.
 3. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2020) 048, COM(2020) 049, COM(2020) 135, COM(2020) 137, COM(2020) 163, COM(2020) 176, COM(2020) 178, COM(2020) 179.
 4. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2019) 636, COM(2020) 053, COM(2020) 058, COM(2020) 059, COM(2020) 061, COM(2020) 070, COM(2020) 071, COM(2020) 073, COM(020) 087, COM(2020) 089, COM(2020) 092, COM(2020) 171,COM(2020) 172, COM(2020) 175, COM(2020) 182, COM(2020) 185,COM(2020) 200.
 5. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2020) 380, COM(2020) 381, COM(2020) 550.

retransmisja posiedzenia

22 26.05.2020

Porządek posiedzenia

 

 1. Informacja na temat działań Unii Europejskiej podjętych w związku z pandemią COVID-19, z uwzględnieniem przyjętych projektów:
  – Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 – COM(2020) 174– Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2020 r. – COM(2020) 170;
  – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Eurogrupy: Skoordynowana reakcja gospodarcza na epidemię COVID-19 – COM(2020) 112– Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii, które odczuły znaczące skutki poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego – COM(2020) 114;
  – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady COVID-19: tymczasowe ograniczenie innych niż niezbędne podróży do UE – COM(2020) 115;
  – Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r.w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty – COM(2020) 111;
  – Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013, rozporządzenie (UE) nr 1301/2013 oraz rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzina koronawirusa) – COM(2020) 113;
  – Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz rozporządzenie (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia wyjątkowej elastyczności na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 – COM(2020) 138;
  – Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE) spowodowaną pandemią COVID-19 – COM(2020) 139;
  – Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na kryzys spowodowany przez COVID-19 – COM(2020) 141;
  – Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1379/2013 i rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do środków szczegółowych mających na celu złagodzenie skutków pandemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa i akwakultury – COM(2020) 142;
  – Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/352 w celu umożliwienia podmiotom zarządzającym lub właściwym organom wprowadzenia elastyczności w zakresie pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury portowej w kontekście pandemii COVID-19 – COM(2020) 177;
  – Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania niektórych jego przepisów – COM(2020) 144.

retransmisja posiedzenia

21 26.05.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. (druk senacki nr 121, druki sejmowe nr 199 i 359).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 121 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 
 2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. (druk senacki nr 122, druki sejmowe nr 200 i 360).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 122 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 
 3. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r. (druk senacki nr 123, druki sejmowe nr 305 i 361).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 123 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 4. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (druk senacki nr 124, druki sejmowe nr 346 i 362).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 124 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

przejdź do
1  2  3    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito